Zásady ochrany osobných údajov

Zuzana Jaroščáková, IČO: 52461530, miesto podnikania: Malobielska 1377/47A, 90024 Veľký Biel, Slovenská republika

Informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Fyzická osoba – podnikateľ
Zuzana Jaroščáková, IČO: 52461530, miesto podnikania: Malobielska 1377/47A, 90024 Veľký Biel, Slovenská republika
vedený v registri: Okresný úrad Senec, číslo živnostenského registra: 140-23737
web: www.domcekuberusky.sk
email: domcekuberusky@gmail.com
(ďalej len „my“ alebo „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zuzana Jaroščáková, email: zuzana.jaroscakova@gmail.com
A. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Ďakujeme Vám za záujem o nami poskytované služby, resp. spoluprácu v rámci výkonu podnikateľskej činnosti našej obchodnej spoločnosti. Keďže ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne, v tomto dokumente Vám vysvetľujeme informácie podľa článku 13 a 14 GDPR, a to ako získavame Vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akom právnom základe dochádza k ich spracúvaniu a zhromažďovaniu a aké práva a nároky pre Vás v tejto súvislosti vyplývajú.

Uvedené informácie sú adresované dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame. Ide najmä o:
našich klientov (zákazníkov), ktorým poskytujeme naše služby;
našich obchodných a zmluvných partnerov alebo dodávateľov.

Zhromažďovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame viacerými spôsobmi. K zhromažďovaniu Vašich osobných údajov dochádza (i) v rámci uzatvárania zmluvných vzťahov, t. j. na uzatvorenie a plnenie zmluvy, pričom dotknutá osoba nie je povinná tieto informácie poskytnúť, avšak takéto neposkytnutie osobných údajov môže viesť k zmareniu uzatvorenia zmluvy alebo poskytnutia zmluvného plnenia; (ii) ďalšie prípady získavania osobných údajov, a to v súvislosti s podanými žiadosťami (vrátane tých podaných prostredníctvom kontaktného formulára), údajmi získanými v súvislosti s vystavovaním daňových dokladov a/alebo v súvislosti so súdnymi spormi alebo inými konaniami; (iii) z verejne dostupných zdrojov, pokiaľ ide o priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“).


Kategórie dotknutých osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov a ich kategórie vyplývajú z konkrétneho zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu, prípadne právneho predpisu. V rámci uvedených účelov spracúvania, dochádza k spracúvaniu len bežných kategórií osobných údajov.

Medzi bežné kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame patria najmä, nie však výlučne:
identifikačné a kontaktné údaje zákazníka alebo iných osôb v rámci zmluvných vzťahov;
údaje poskytnuté v rámci komunikácie, najmä telefonickej a e-mailovej;
údaje v rozsahu kontaktných formulárov, ktoré vypĺňate.

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov, dochádza k spracúvaniu na základe nižšie uvedených účelov:

Dotknuté osoby
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných údajov
Doba spracúvania
Príjemcovia
obchodní partneri, klienti a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v obchodnej a účtovnej dokumentácií
účtovná a obchodná agenda
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
zákonom stanovená lehota, spravidla do 10 rokov nasledujúcich po roku od vzniku účtovného dokladu s osobnými údajmi
subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
obchodní partneri, klienti a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v obchodnej komunikácií, potenciálni klienti kontaktujúci prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára
zmluvné a predzmluvné vzťahy
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR
počas trvania zmluvného vzťahu
príslušné oddelenie prevádzkovateľa; subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
fyzická osoba, ktorá si uplatňuje svoje práva
uplatnenie práv dotknutej osoby
článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
počas dvoch rokov odo dňa začatia spracúvania
príslušné oddelenie prevádzkovateľa; subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
zákazník, ktorý môže byť oslovený marketingom
vykonávanie marketingových aktivít, akvizičné aktivity
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
§ 116 ods. 3, 15 ZEK
počas najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu s priamym marketingom
príslušné oddelenie prevádzkovateľa


Dĺžka uchovávania Vašich osobných údajov

Osobné údaje uchovávame a archivujeme v princípe až do ukončenia zmluvného vzťahu alebo do skončenia platnosti akejkoľvek príslušnej záruky, garancie alebo obmedzenia, okrem tých prípadov, kedy čakáme na ukončenie právnych sporov, v rámci ktorých sú osobné údaje potrebné ako dôkazy alebo, v každom prípade, do skončenia tretieho roku od posledného kontaktu s obchodným partnerom/klientom.

Skutočná doba uchovávania Vašich osobných údajov môže byť kratšia ako všeobecná vyššie uvedená doba, a to najmä v prípade ak odvoláte Vami daný súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov alebo ak vyhodnotíme ako Vami podanú námietku za dôvodnú, prípadne, ak Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade už nie sú viac potrebné, aby boli spracúvané.

Zároveň platí, že Vaše osobné údaje na uvedené právne účely, môžu byť spracúvané aj dlhšie, v závislosti od konkrétneho prípadu. Môže ísť najmä o prípady, kedy je to nevyhnutné na archívne účely, štatistické účely alebo iné účely týkajúce sa právnej agendy.

Príjemcovia osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sme prijali interné politiky na to, aby bola zachovaná mlčanlivosť a obmedzený prístup k Vašim osobným údajom. Vďaka zavedeným pravidlám chránime Vaše osobné údaje aj v prípade ich zdieľania so sprostredkovateľmi. Naši spolupracovníci majú tiež prístup k Vašim osobným údajom výlučne na princípe „need-to-know“, a teda majú prístup len k takým informáciám, ktoré sú nevyhnutné na ich riadne plnenie úloh. Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel spracúvania.

V prípade, že na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, z našej strany dochádza k jeho prevereniu, aby sme vedeli zhodnotiť či spĺňa organizačné a technické zabezpečenie bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré bude v súlade s naším presvedčením a požiadavkami.

Ak nás výzve orgán verejnej moci na sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame zákonom stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, neposkytujeme Vaše osobné údaje.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré ako spoločnosť sledujeme.

V prípade záujmu máte možnosť nás požiadať o preukázanie spôsobu, ktorým sme vyhodnotili, že oprávnený záujem prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR stanovuje všeobecné podmienky využívania Vašich jednotlivých práv, avšak sa môžu uplatňovať výnimky, resp. niektoré práva sa viažu na splnenie konkrétnych podmienok, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a internej politiky pre vybavenie podnetov dotknutých osôb.

Dotknutá osoba má najmä:
právo požadovať prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré spracúvame; vrátane práva na potvrdenie o tom či dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, práva získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame za podmienky, že je to technicky možné;
právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, a to v prípade ak dochádza k spracúvaniu nesprávnych a/alebo neúplných údajov;
právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
právo na splnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania podľa článku 19 GDPR;
právo na presnosť osobných údajov podľa článku 20 GDPR;
právo namietať podľa článku 21 GDPR;
právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR;

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Len Vy rozhodujete o používaní Vašich osobných údajov. Ak chcete vo vzťahu k nám uplatniť niektoré z Vašich práv, uvedených vyššie, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom emailovej adresy domcekuberusky@gmail.com alebo poštou.

Vo svojej žiadosti, prosím, uveďte postavenie (zamestnanec, žiadateľ, návštevník, dodávateľ, zákazník, a atď.), v ktorom ste vystupovali v rámci kontaktov s nami a dobu trvania týchto kontaktov. Umožní nám to promptné vybavenie Vašej žiadosti.


Cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ štandardne obmedzuje akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). V prípade nevyhnutnosti takéhoto prenosu, Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa realizoval len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR.

Zmena informácií o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na to, že informácie, ktoré Vám musíme v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytnúť sa môžu zmeniť alebo zrušiť, vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek tieto informácie upraviť a/alebo zmeniť, a to v akomkoľvek rozsahu.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte, prosím, na emailovú adresu: domcekuberusky@gmail.com, alebo použite ďalšie kontaktné údaje uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Fyzická osoba – podnikateľ Zuzana Jaroščáková

Vydanie účinné od: 28.02.2023